Общинският съвет заседава на 29 юли, обсъжда промени в наредбата за поставяне на преместваеми обекти в общината

101

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък /29 юли/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 28 предложения, разгледани предварително и в заседания на постоянните комисии. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Първа точка в дневни ред е обсъждане на предложение за изменения в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен. Причините, налагащи промените, са приетите от 44-то Народно събрание изменения в Закона за устройство на територията, касаещи разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден нов член, с който се регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти - публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и от гледна точка предотвратяване на нещастни случаи от престъпна безотговорност при изпълнение на временни връзки към преместваеми съоръжения.

Съветниците ще гласуват предложение и за съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите за местното самоуправление в България - ФЛАГ”, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг. Заемът е във връзка необходимостта от оборотни средства за текущи плащания, свързани с изпълнение на проекта за осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2, и за окончателно разплащане в размер до 2 300 547 лв. по него. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”.

Предварителният дневен ред за юли включва обсъждане на предложение за промени в ръководния състав на две от постоянните комисии - ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, след което местният парламент ще разгледа точка за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Във връзка с изтекли срокове на договори за училищни столове, са постъпили предложения от директори за провеждане на конкурсна процедура. Съгласно общинската Наредба №7, части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет.

Пета точка е предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ - централна сграда и филиал „Приказен свят“ в Плевен, който е открит през 2015 г. В писмо до общинската администрация, директорът на заведението уведомява, че към момента в градината има само две медицински сестри като наличните щатове не покриват работния график. През учебната 2020/2021г. градината е посещавана от 222 деца. Общият брой медицински специалисти в Плевен, назначени до момента в здравни кабинети на училища и детски градини, е 64 - 17 от тях обслужват училищата, а 47 - детските градини.

Юлската сесия на Общински съвет – Плевен включва още: Обсъждане на нова схема за разполагане на рекламно-информационен елемент (билборд) публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен; Предложение за продажба на общински недвижим поземлен имот в жк „Кайлъка“; продажба на застроен общински недвижим имот в с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда; Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ - Плевен, върху част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, на ул. „Любен Каравелов“ №3а в Плевен; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 29 юли, са публикувани на интернет страницата на ОбС - Плевен -  https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 29.07.2021г. - https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29072021-g

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
83

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
175