Приеха промени в общинската Наредба №15

105

Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината. Предложението влезе като първа точка в юлското заседание на местния парламент и прието с 39 гласа „за“. Съветниците заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/

Общинската Наредба №15 определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на преместваемите обекти в общината. Приетите от Общинския съвет промени в документа обхващат нормите, регламентиращи реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти - общинска, държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята. Причините за тези изменения са приети от 44-то Народно събрание изменения в Закона за устройство на територията, касаещи разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден и нов член, който регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти - публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и заради промяна в нормативната база и отмяната на наредби, уреждащи изискванията за поставяне, на които трябва да отговарят преместваемите обекти.

След направените промени разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане ще се издават въз основа на схеми и проектна документация, одобрени от Главния архитект на Общината.

Допълнен е и списъка на преместваемите обекти в общината по вид и предназначение, като в посочените в чл. 6, ал.5 са добавени и: зарядни колонки за електрически превозни средства.

Промените в Наредба №15 влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет - Плевен.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
83

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
175