Постоянните комисии заседават на 21 и 26 май при спазване на противоепидемичните мерки

231

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен се събират за заседания този месец по преписки и предложения, които ще стоят на вниманието на местния парламент на сесията следващата седмица. Заради усложнената епидемиологична обстановка в страната и в частност в Плевен заседанията на комисиите през април бяха отменени. По тази причина част от преписките, по които няма произнасяне, са включени в дневните редове за този месец.

Две от комисиите - ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика”, ще се запознаят този месец с годишните финансови отчети и баланси за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие в Община Плевен. Такива са представили: „ДКЦ ІІI - Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД, „Инжстрой” ЕООД и „Паркстрой“ ЕООД. Същите са внесли и финансови справки за първото тримесечие на 2020 г.

Заседанията на постоянните комисии в ОбС - Плевен започват от утре /четвъртък/ и ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен както следва: 

21 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/

ПК по „Стопанска политика и транспорт" с председател Христослав Михайлов заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 15 точки. Едно от предложенията, които комисията ще обсъжда, е изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието. На заседанието ще бъде представено искане и от таксиметрови шофьори в общината във връзка с мерките, наложени по време на извънредното положение, и становище от кмета на Общината по преписката. Част от дневния ред и е предложение от Управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД относно транспортната схема.

 ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов се събира от 15,30 ч. по дневен ред от 13 точки. Две от точките касаят общински наредби - обсъждане на Наредба за условията и реда за ползване на общинските спортни обекти и промени в общинската Наредба №14 за търговската дейност на територията на община Плевен. Пред комисията ще бъде представено и становище на главния архитект на Община Плевен във връзка с предложени промени в Наредба №15, регламентираща реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева заседава от 16,30 ч. по три предложения. Комисията ще се запознае с предложената промяна на Наредба №14 и  предложение за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен. Ще бъде разгледано и искане за отпускане на средства, необходими за съществуването на Клуба на културните дейци в Плевен.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков заседава от 17,00 ч. по 15 точки. Дневният ред включва: Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г.; Предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг; Допълнение на решението от априлското заседание за подкрепата на  наематели и ползватели на общински обекти за времето на извънредното положение; др.

 

26 МАЙ /ВТОРНИК/

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. по 13 точки. Комисията ще се запознае с предложение за продажба на общински поземлени имоти в землището на Плевен, към които има проявен инвестиционен интерес. Ще разгледа и предложение за изменение на Инвестиционната програма на Общината за 2020 г. Част от дневния ред е и преписка от ОУ „Д-р Петър Берон" - гр. Плевен, относно възможност училището да кандидатства с проект за предоставяне на финансова помощ за саниране на сградния фонд на учебното заведение. Искането е за даване на съгласие от страна на местния парламент за това. Съветниците ще се запознаят и с отговор от кмета на Община Плевен относно инвестиционно намерение на дружество за изграждане на фотоволтанична електрическа централа върху посочени от дружеството поземлени имоти с начин на трайно ползване ”пасище”, публична общинска собственост.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж.Йордан Василев заседава от 15,00 ч. Дневният ред на комисията включва 16 точки. Сред тях са: Предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 - 2021 г.; Предложение за изменение на Решение №063/30.01.2020 г. - Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на Общината през 2020 г.; Предложения за подробни устройствени планове; др.

ПК по „Здравеопазване и социална политика" с председател доц. Евгения Бързашка е насрочила заседанието си за 16,00 ч. Съветниците в комисията ще се запознаят с постъпили до момента заявления за финансово подпомагане със средства от общинския бюджет.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" с председател Йордан Грижов се събира от 17,00 ч. по 6 точки. И в това заседание комисията ще разгледа предложената нова Наредба за условията и реда за ползване на общински спортните обекти. Ще се запознае и с писмо от сдружение ФК "Плевен" относно предоставяне на изграден мини футболен терен в Плевен за безвъзмездно ползване.

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на комисиите, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец май 2020 - https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-may-2020-g

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
52

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
79

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
116

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72