Постоянните комисии в Общинския съвет заседават на 21 и 22 юни

123

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен, ще заседават този месец на 21 и 22 юни /понеделник и вторник/ в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки.

21 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 9 точки. Комисията ще разгледа предложения за промени в две от общинските наредби - Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро състояние. За обсъждане влизат и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване и на управление за общински имоти - за Сдружение „БАЛИЗ“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда на бул. „Скобелев“ №20; за Регионално управление на образованието на недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост в административната сграда на ул. “Д. Константинов“ №23 и за нуждите на Агенция по вписванията - за Службата по вписванията и Службата по регистрация в Плевен - на недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, офис в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава в понеделник от 14,00 ч. по 16 точки. Съветниците ще обсъждат изменение в Инвестиционната програма на Общината за текущата година и предложения за продажба на застроени общински недвижими имоти в Плевен и по плана на с. Буковлък. Точка в дневния ред е и предложение за приемане на дарение в полза на Община Плевен на недвижим имот - собственост на физическо лице, находящ се на територията на с. Бохот.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков се събира в 15,00 ч. Комисията ще обсъди промени в общинските Наредба №17 и Наредба №9, ще обсъди и отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Част от дневния ред са и постъпилите в рамките на месеца преписки: искане за преразглеждане на определените наемни цени за ползване на Летния театър; писмо относно заплатите на служителите в детски ясли и Млечна кухня; писмо от Българска федерация по тенис за финансова подкрепа на млади тенис - надежди; предложение за определяне на заем за залите на ХГ „Илия Бешков”; др.

22 ЮНИ /ВТОРНИК/

ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева заседава във вторник от 13,00 ч. Комисията ще разгледа предложение за определяне на наем за залите на ХГ „Илия Бешков“ за две работни седмици. Ще се запознае и с писмо от актьора Фахрадин Фахрадинов относно определените с решение на Общинския съвет наемни цени за Летния театър в парк „Кайлъка“. В дневния ред влиза и преписка от НЧ „Съгласие 1869“ - гр. Плевен, във връзка с получен отговор по искани промени в ресорите на постоянни комисии.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов ще заседава от 14,30 ч. Комисията ще разгледа заявление от спортен клуб относно ползване на общински имот под наем и писмо от Българска федерация по тенис за финансова подкрепа на млади тенис - надежди.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. Дневният ред на съветниците включва 17 точки, сред които: предложения за проекти за улични мрежи - водопровод и канализация по плана на гр. Плевен и с. Гривица; обсъждане на разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове; предложение за даване съгласие от Общински съвет - Плевен за удължаване срока на договор за възмездно ползване на строежи с временен устройствен статут; др.

ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" с председател Цветелин Горанов заседава от 16,00 ч. Съветниците в комисията ще обсъждат предложение относно отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения. На заседанието ще бъде представено и становище от РУО - Плевен относно преобразуването на ОУ „Васил Левски” в с. Беглеж. Комисията ще се запознае и с искане от читалища в общината за тяхното изслушване.

ПК по „Здравеопазване и социална политика" с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Ще бъде разгледано предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., както и писмо от служители в детски ясли и Млечна кухня относно формиране на възнагражденията им. Трета точка в дневния ред е разглеждане на преписки за финансово подпомагане на граждани от общината с репродуктивни проблеми, постъпили до 15.06.2021г.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на комисиите през м. юни, са публикувани на интернет страницата на ОбС - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец юни 2021 г. - https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuni-2021-g

Свалете в PDF