Постоянните комисии в Общинския съвет заседават на 16 и 17 октомври

299

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават днес и утре /16 и 17 октомври/, по предварително изготвен график. Заседанията се провеждат в Заседателната зала в сградата на Община Плевен и са последни за мандата.

16 ОКОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават седем от комисиите - ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност", ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика", ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика", ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“ и ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм".

ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. Комисията ще разгледа предложение за промени в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Предложената промяна е за допълване на нормативния акт с текст, който да гласи: “(4) На основание чл. 187, ал.2 от Закона за културното наследство директорите на общинските музеи, след съгласуване с Кмета на общината, могат да определят отстъпки от определените с настоящата наредба цени на входните билети за индивидуално или групово посещение.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ със зам. - председател Генади Динков заседава от 13,30 ч. Дневният ред на комисията също предвижда обсъждане на предложението за промени в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Дневният ред е от четири точки, сред тях са: Предложение за безвъзмездно придобиване право на собственост върху част от поземлен имот, с административен адрес гр. Плевен, ул. „Рига“ №5 чрез дарение от собственика на имота; Предложение за закупуване на сгради, построени върху общински поземлен имот в с. Буковлък; Предложение за продажба на застроен общински поземлен имот на собственика на законно построена върху него сграда в кв.16 по плана на с. Пелишат; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 14,30 ч. Съветниците ще разгледат предложение за даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД за сключване на анекс за удължаване на срока но договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви и справка от „Паркстрой“ ЕООД за показатели за формиране на бални оценки.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков заседава от 15,00 ч. по 7 точки. На заседанието ще бъде разгледана предложената промяна в общинската Наредба №17, както и изменение в разчета за капиталови разходи на Общината за 2023 г. В дневния ред влизат още: Предложение за даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД за сключване на анекс за удължаване на срока но договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви; Предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на общината; Предложение за закупуване на сгради, построени върху общински поземлен имот в с. Буковлък; Продажба на застроен общински поземлен имот на собственика на законно построена върху него сграда в кв.16 по плана на с. Пелишат.

ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,30 ч. по дневен ред от 9 предложения. Сред тях са: Допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв.76; Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод и канал до поземлен имот в местността „Кайлъка“; Предложение за даване съгласие за определяне на иновативно пространство за хранене и култура - GREEN FOOD PARK в Плевен; Възражение от собствениците на имоти относно ПУП - ПРЗ в кв.186.

ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" с председател Йордан Грижов заседава от 16,00 ч. Комисията ще разгледа предложение за разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за поземлен имот в местността „Текийски орман“, землището на гр. Плевен и даване на съгласие за ползването на имотите на ФК „Фортуна“ Плевен за спортно игрище. В клуба тренират над 500 деца на възраст между 5 и 13 години, става ясно от внесеното предложение.

17 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават две от комисиите - ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по "Здравеопазване и социална политика".

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 13,30 ч. и ще обсъди предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на общината.  В Община Плевен са постъпили 12 искания от директори на училища и съответно становища от РУО - Плевен, за даване на разрешения по смисъла Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на маломерни самостоятелни или слети паралелки през учебната 2023/2024 година.

ПК по "Здравеопазване и социална политика" с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Съветниците ще разгледат постъпилите до момента преписки за финансово подпомагане от граждани на община Плевен с репродуктивни проблеми.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. Октомври, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец октомври 2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-oktomvri-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен е насрочено за 19 октомври (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 18 предложения.

Свалете в PDF