Постоянните комисии ще заседават на 26 и 27 юли

132

Постоянни комисии в Общински съвет - Плевен, ще заседават следващата седмица в два поредни дни - на 26 и 27 юли /понеделник и вторник/. Заседанията са в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки.

26 ЮЛИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев заседава от 16,00 ч. Съветниците ще обсъдят Доклад за качеството на атмосферния въздух в гр. Плевен за 2020 година. Докладът е изготвен в изпълнение на указание за дейността на Регионалните здравни инспекции и в съответствие с изискванията на Наредба №12/2010 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Качеството на атмосферния въздух в града се следи от автоматична станция на ул. „Патриарх Евтимий” №3 (в двора на НУ „Патриарх Евтимий” от 29.06.2016 г.) и е класифициран като градски фонов пункт, резултатите от който са представителни за централната градска част. Комисията ще разгледа и проект за водомерна шахта и изграждане на временни ВиК връзки за обекти в града. Целта е осигуряване на вода за питейно-битови и противопожарни нужди от уличната водопроводна мрежа за павилиони в на бул. „Христо Ботев” и ул. „Фридрих Енгелс” в Плевен. Дневният ред на заседанието включва и обсъждане на проекти за подробни устройствени планове за поземлени имоти на територията на общината.

ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 ч. Първа точка в дневния ред на комисията е обсъждане на предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети на ДГ „Щастливо детство” - централна сграда и филиал „Приказен свят” в Плевен. В писмо до общинската администрация директорът на детската градина уведомява за необходимост от разкриване на допълнителни щатни бройки за медицински специалисти в повереното й детско заведение, като посочва, че към момента в ДГ „Щастливо детство” има две медицински сестри, които обслужват децата от централната сграда и разкрития през 2015 г. филиал „Приказен свят”. В писмото се отбелязва, че наличните щатове не покриват 20-часовия работен график на заведенията. Във връзка с това предложение има и отговор от кмета на Общината, в което се посочва, че по информация от директорката децата в градината през учебната 2020/2021г. са 222. В същото време общият брой медицински специалисти, назначени в здравни кабинети на училища и детски градини е 64, като 17 от тях обслужват училищата, а 47 детските градини.  

27 ЮЛИ /ВТОРНИК/

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов ще заседава от 13,00 ч. по дневен ред от пет точки. За обсъждане в комисията влиза предложение за промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти в общината. Причините, налагащи това са, че с приетия от 44-то Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародван в „Държавен вестник“ от 23.02.2021 г., влизат в сила промени относно разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти. С промените в закона е създаден нов член, с който се регламентира поставянето на преместваеми обекти върху имоти и обекти - публична общинска собственост, въз основа на разрешение, издадено от кмета на Общината. Промените са наложителни и от гледна точка предотвратяване на нещастни случаи от престъпна безотговорност при изпълнение на временни връзки към преместваеми съоръжения. Дневният ред на комисията включва още: обсъждане на предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в Българя - ФЛАГ“ за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг; Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ върху част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, на ул. „Любен Каравелов“ №3а; Заявление от Сдружение БАЛИЗ за предоставяне на подходящо за дейността на организацията помещение за безвъзмездно ползване.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава във вторник от 14,00 ч. Съветниците ще обсъждат дневен ред от 13 точки: Приемане на нова схема за разполагане на рекламно-информационен елемент (билборд) публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен; Предложение за продажба на общински недвижим поземлен имот в жк „Кайлъка“; продажба на застроен общински недвижим имот в с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда; Заявление от Сдружение „БАЛИЗ“ за предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване; др.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 14 точки. Комисията ще обсъжда предложение за сключване на договор за кредит с Фонда за органите на местно самоуправление в Българя - ФЛАГ за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Ще бъде разгледана и точка за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Съветниците ще се запознаят и с предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ - централна сграда и филиал „Приказен свят“.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии през м. юли, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец юли 2021 г. - https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuli-2021-g

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
83

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
174