Отчетът на общинския бюджет за 2020 г. влиза за обсъждане и в комисията по финанси

83

Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г., влиза за обсъждане в Постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика“, след което ще бъде представен и на сесия на Общинския съвет. Традиционно и миналата година най-много са разходите за образование – те са 47,38 % от общите разходи, което представлява почти половината от целия бюджет на Общината, коментира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г. е приет с Решение № 150/19.03.2020 г. на Общинския съвет и е в размер на 112 047 548 лв., в т.ч. за финансиране на делегирани от държавата дейности - 72 010 321 лв., за местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности - 40 037 227 лв. През отчетния период бюджетът е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. След направените промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2020 г. е съответно 131 857 561 лв. - "Държавни дейности" в размер на 86 843 429 лв. и "Местни приходи" в размер на 45 014 132 лв.

Анализът на местните приходи показва, че от планираните за годината 18 975 000 лв. са изпълнени 17 393 923 лв., или 91,67%. Спрямо същия период на предходната година те са намалели с 6,53 %. Преизпълнение има при туристическия данък - със 17 791 лв.

При неданъчните приходи - в този дял на приходната част от планираните 17 512 840 лв. са изпълнени 83,13 %. Постъпилите по сметките на Община Плевен средства са в размер на 14 559 065 лв. Преизпълнение на планираните за годината постъпления има на „Приходи от наеми на земя”. Най-голям относителен дял от този раздел приходи имат общинските такси - те са 61,22 % от всички неданъчни приходи.

На база постъпилите приходи в бюджета за 2020 година са извършени разходи в размер на 109 861 398 лв. В разходната част са спазвани приоритетите: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

Традиционно най-много отново са разходите за образование - 47,38 % от общите разходи, което представлява почти половината от целия бюджет на Общината. Стойностното изражение на извършените и разплатени разходи в раздела е 52 047 306 лв. Съпоставяйки ги с разходите през 2019 г. се отчита ръст от 11,15 %, или 5 222 547 лв. В дейностите на образованието са заети 2 028 щатни бройки. В общината функционират 72 учебни заведения, от които 32 детски градини, 37 училища, 2 центъра за Подкрепа на личностното развитие и едно общежитие.

За функция "Здравеопазване" годишният план в размер на 6 497 193 лв. е изпълнен 85,39 %, или 5 548 277 лв. От тях за трудови разходи (възнаграждения и осигурителни плащания) - 5 599 978 лв., издръжка - 634 305 лв. и др. В дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” през годината разплатените разходи са 4 368 144 лв., от които възнаграждения и осигурителни плащания - 3 765 141 лв., издръжка на дейността - 602 726 лв., платени данъци, такси и административни санкции - 277 лв.

В група “Култура” отчетените разходи през 2020 г. са 5 487 651 лв., за спорт - 445 627 лв.

Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства за периода, са 9 217 740 лв.  при годишен разчет от 16 756 469 лв. Освен с бюджетни средства инвестиционни разходи са извършени и със средства от оперативни програми на Европейския съюз - усвоената сума към 31.12.2020 г. е 18 577 614 лв.

През 2020 г. Община Плевен обслужва дългосрочни кредити от банки, фонд “ФЛАГ” и Регионален фонд за градско възстановяване и развитие, предназначени за финансиране на извършени разходи от Общинския бюджет и допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми.

Пълният текст на отчета на Бюджет 2020 на Община Плевен е публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2021 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2021-g

Съгласно Закона за публичните финанси, след обсъждане на материала и в постоянните комисии, Общинският съвет трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
84

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
175