Общинският съвет заседава на 24 юни

219

Заседанието на Общински съвет – Плевен, този месец ще се проведе на 24 юни (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС - https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред на заседанието включва 39 предложения.

Първа точка в дневния ред е полагане на клетва от новообявен общински съветник. Съгласно решение на Общинска избирателна комисия - Плевен, Мария Монова става част от местния парламент. Промяната е в резултат на внезапната кончина на общинския съветник Георги Велков, който бе част от групата общински съветници на МК "Демократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)". 

Общинският съвет ще разгледат предложения за промени в две общинските наредби - Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро състояние.

Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет - Плевен от №001/12.11.2019 г. до №211/28.05.2020 г., мандат 2019 - 2023 г. внася този месец ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ също внася предложение - то е за приемане на годишните отчети и баланси за 2020 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен за 2020 г. и избор на експерт - счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2021 г.

Този месец съветниците ще обсъди и предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Ще бъде разгледа и точка за промени в годишната Инвестиционната програма на Общината.

За обсъждане влизат също и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване и на управление за общински имоти - за Сдружение „БАЛИЗ“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда на бул. „Скобелев“ №20; за Регионално управление на образованието на недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост в административната сграда на ул. “Д. Константинов“ №23 и за нуждите на Агенция по вписванията - за Службата по вписванията и Службата по регистрация в Плевен - на недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, офис в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 24 юни, са публикувани на интернет страницата на ОбС - Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 24.06.2021г. https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-24062021-g

Свалете в PDF