Общинският съвет обсъжда 18 предложения на последното заседание за мандата, сесията е на 19 октомври

391

Общинският съвет на Плевен се събира на последно за този мандат заседание на 19 октомври, четвъртък, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 18 предложения.

„Изтегляме заседанието със седмица напред през октомври поради факта, че на предстоящата сесия трябва да изберем временно изпълняващи длъжността кмет на Община Плевен и кмет на кметство за населени места в общината за времето до полагането на клетва от новоизбраните кметове по места след местните избори“, информира председателят на Общинския Мартин Митев. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Първа точка в дневния ред за четвъртък е предложение за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Предложената промяна е допълване на нормативния акт с текст, който да гласи: “(4) На основание чл. 187, ал.2 от Закона за културното наследство директорите на общинските музеи, след съгласуване с кмета на общината, могат да определят отстъпки от определените с настоящата наредба цени на входните билети за индивидуално или групово посещение.“

Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи на Общината за текущата година и предложение за даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД за сключване на анекс за удължаване срока на договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви, са съответно втора и трета точка за обсъждане на сесията.

Четвърта точка е избор на временно изпълняващи длъжностите кмет на Община Плевен и кметове на кметства, като последното включва избор за 16 кметства в общината.

Този месец в дневния ред на заседанието влиза и Отчет за дейността на Общински съвет - Плевен за периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г., както и отчети на средствата за командировъчни разходи на Председателя на местния парламент и кмета на Общината.

Предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на общината е осма точка в дневния ред. Постъпилите искания са от 12 директори на училища и съответно толкова становища от РУО - Плевен за даване на разрешения по смисъла Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на маломерни самостоятелни или слети паралелки през учебната 2023/2024 г. Исканията са от СУ “Анастасия Димитрова“ и СУ ”П. Яворов” в Плевен, СУ „Христо Ботев“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Славяново, Об.У “Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Търнене, ОУ “Васил Левски“ - с. Беглеж, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Ясен, ОУ „Отец Паисий“ - с. Опанец, ОУ „Христо Ботев” - с. Николаево, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” - с. Бръшляница и  НУ „Христо Ботев“ - с. Дисевица.

Общински съвет - Плевен, предстои да обсъди и даване на съгласие за определяне на иновативно пространство за хранене и култура „GREEN FOOD PARK“, което се предвижда да бъде разположено в района на Регионалния исторически музей в Плевен. Внесеното предложение е за разполагане на преместваеми обекти за бързо хранене и санитарни нужди, както и сглобяема сцена за артистични изяви и прожекции. Идеята е всичко това да образува атракционен комплекс за хранене и културно-масови изяви. Проектът е изработен по предложение на лицензиран оператор на такъв род развлекателни обекти. Собствеността на имота върху който ще се разположат обектите и техническата инфраструктура е общинска публична, с начин на трайно ползване - за друг вид озеленени площи.

Сесията в четвъртък включва още: Допускане на частично изменение на Общия устройствен план на гр. Плевен; Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод и канал до поземлен имот в местността „Кайлъка“; Предложение за безвъзмездно придобиване право на собственост върху част от поземлен имот в Плевен, чрез дарение от собственика на имота; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 19 октомври, са публикувани на интернет страницата на ОбС - Плевен - https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 19.10.2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-19102023-g Традиционно заседанието на местния парламент ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет.

Свалете в PDF