Заседание на Общински съвет - Плевен на 14.10.2021 г.

227

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №411-МИ/03.10.2021г. на ОИК – Плевен и чл.18, ал.1, т.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г., на 14 октомври 2021 г. (четвъртък) от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен със следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Буковлък.