Заседание на Общински съвет - Плевен на 12.07.2021 г.

277

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 и чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №380-МИ/04.07.2021г. на ОИК – Плевен и чл.18, ал.1, т.2 и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г. на 12 юли 2021 г. (понеделник) от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен със следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Ясен.

        2. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужване от „ВиК“ ЕООД – Плевен.

         Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен