Заседание на Общински съвет - Плевен на 07.12.2021 г.

297

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28, ал.1, изр.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2  и чл.47, ал.1, изр.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г. и във връзка с писмо - покана от Марио Тодоров – Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр.Плевен на 7 декември 2021 г. (вторник) от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.

С материалите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да се запознаете в меню "Заседания на Общински съвет".

Заседанията на Общински съвет - Плевен се излъчват на живо на страницата на Общински съвет - Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo.