ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - на вниманието на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

218

      С решение на Временната комисията за подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен се удължава срока за приемане на документи на кандидати за съдебни заседатели до 09.08.2019 г.  (включително).

От Временната комисия припомнят условията и документите, необходими за кандидатстване:

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Окръжен съд - Плевен;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психически заболявалия;

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

- да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд - Плевен;

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд - Плевен;

- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите подават в срок до 09.08.2019 г..  следните документи:

- заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1 – по образец)

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение №2 – по образец);

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  (приложение №3- по образец);

- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4 – по образец);

- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5 – по образец).

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


         Документите се приемат в деловодството на Общински съвет - Плевен, стая 35, етаж 2.

         Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4) или от Пропуски – информация на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №2).