Удължаване срока за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

401

С решение на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд - Плевен се удължава срокът за приемане на документи до 31.07.2023 г. (включително).

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Районен съд - Плевен;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психически заболявалия;

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Плевен;

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Плевен;

- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

 

Кандидатите подават в срок до 31.07. 2023 г.  следните документи:

- заявление за кандидатстване за съдебен заседател (по образец)

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (по образец);

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  (по образец);

- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (по образец);

- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (по образец).

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


            Документите се приемат в деловодството на Общински съвет - Плевен, стая 35, етаж 2.

 

            Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Пропуски – информация на Община Плевен (пл. „Възраждане“ №2).