ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН НА 15.05.2024 Г.

391

 

       На основание чл. 23, ал. 4,  т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал. 1, т. 2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаймодействието му с общинската администрация и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.