Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен

996

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Плевен, избрана с решение №1400/29.06.2023 г./ на Общински съвет - Плевен публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1. Валя Личева Румполова

2. Йорданка Цветанова Николова

3. Лидия Николова Филипова

4. Ценка Иванова Атанасова

5. Борислав Славчев Щерев

6. Мартин Николаев Аспарухов

7. Силвия Хариева Обрешкова

8. Диана Иванова Петкова - Рачева

9. Павлинка Тодорова Николова

10. Галя Петкова Цветанова

11. Светлана Владимирова Лачева

12. Дамян Цветанов Недков

13. Павлинка Богданова Железарова

14. Крум Василев Цветков

15. Димитра Лазос Сукалопулу – Динчева

16. Илиана Стефанова Русева 

17. Виктория Славейкова Костадинова

18. Елка Георгиева Иванова

19. Таня Илиева Гарева – Иванова

20. Веселка Тодорова Иванова

21. Веселка Генчева Горновска

22. Ева Мирославова Тодорова

23. Пенка Георгиева Бояджиева

24. Ирина Тодорова Пълова

25. Жоржета Димитрова Каменополска 

26. Албена Огнянова Спасова

27. Ана Борисова Иванова

28. Диляна Ицкова Христова

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 17.08.2023 г. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” (ул. “Димитър Константинов“ №2) от 13:30 часа. 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Плевен становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Владислав Монов,

 Председател на Комисията

Файлове:

1. Валя Личева Румполова_.pdf 1. Валя Личева Румполова_.pdf

9. Павлинка Тодорова Николова_.pdf 9. Павлинка Тодорова Николова_.pdf

2. Йорданка Цветанова Николова_.pdf 2. Йорданка Цветанова Николова_.pdf

8. Диана Иванова Петкова - Рачева_.pdf 8. Диана Иванова Петкова - Рачева_.pdf

10. Галя Петкова Цветанова_.pdf 10. Галя Петкова Цветанова_.pdf

7. Силвия Хариева Обрешкова_.pdf 7. Силвия Хариева Обрешкова_.pdf

6. Мартин Николаев Аспарухов_.pdf 6. Мартин Николаев Аспарухов_.pdf

5. Борислав Славчев Щерев_.pdf 5. Борислав Славчев Щерев_.pdf

4. Ценка Иванова Атанасова_.pdf 4. Ценка Иванова Атанасова_.pdf

3. Лидия Николова Филипова_.pdf 3. Лидия Николова Филипова_.pdf

14. Крум Василев Цветков_.pdf 14. Крум Василев Цветков_.pdf

19. Таня Илиева Гарева – Иванова_.pdf 19. Таня Илиева Гарева – Иванова_.pdf

16. Илиана Стефанова Русева_.pdf 16. Илиана Стефанова Русева_.pdf

12. Дамян Цветанов Недков_.pdf 12. Дамян Цветанов Недков_.pdf

11. Светлана Владимирова Лачева_.pdf 11. Светлана Владимирова Лачева_.pdf

13. Павлинка Богданова Железарова_.pdf 13. Павлинка Богданова Железарова_.pdf

20. Веселка Тодорова Иванова_.pdf 20. Веселка Тодорова Иванова_.pdf

15. Димитра Лазос Сукалопулу – Динчева_.pdf 15. Димитра Лазос Сукалопулу – Динчева_.pdf

18. Елка Георгиева Иванова_.pdf 18. Елка Георгиева Иванова_.pdf

17. Виктория Славейкова Костадинова_.pdf 17. Виктория Славейкова Костадинова_.pdf

24. Ирина Тодорова Пълова_.pdf 24. Ирина Тодорова Пълова_.pdf

28. Диляна Ицкова Христова_.pdf 28. Диляна Ицкова Христова_.pdf

25. Жоржета Димитрова Каменополска_.pdf 25. Жоржета Димитрова Каменополска_.pdf

26. Албена Огнянова Спасова_.pdf 26. Албена Огнянова Спасова_.pdf

22. Ева Мирославова Тодорова_.pdf 22. Ева Мирославова Тодорова_.pdf

23. Пенка Георгиева Бояджиева_.pdf 23. Пенка Георгиева Бояджиева_.pdf

21. Веселка Генчева Горновска_.pdf 21. Веселка Генчева Горновска_.pdf

27. Ана Борисова Иванова_.pdf 27. Ана Борисова Иванова_.pdf