Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2016 г.

189

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси чл.51, ал.1 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен Председателя на Общински съвет - Плевен организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2016 год.  на 24 август  2017 г. (четвъртък) от 17.30 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова", ул."Димитър Константинов" №2, град Плевен.