Подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

1523

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

На основание Решение №048/19.12.2019 г. на Общински съвет - Плевен и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт

                                                                                  О Б Я В Я В А  

         подбор на 20 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд – Плевен.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Районен съд - Плевен;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психически заболявалия;

- да не са съдебни заседатели в друг съд;

- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Плевен;

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Плевен;

- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите подават в срок от 06.01.2020 г.  до 17,00 ч. на 24.01. 2020 г.  следните документи:

- заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1 – по образец)

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение №2 – по образец);

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  (приложение №3- по образец);

- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4 – по образец);

- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5 – по образец).

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


         Документите се приемат в деловодството на Общински съвет - Плевен, етаж 2, стая №35.

         Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4) или от Пропуски – информация на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №2).

 

                                                                              Мартин Митев

                                                   Председател на Общински съвет - Плевен