Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 28.03.2022 г.

81

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  28.03.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. Заявление от Сдружение „Дружество на писателите“ - Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ганов.

2. Преписка за опрощаване на несъбираеми държавни вземания на Надка Тонова Цветанова от гр.Плевен

3. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

4. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/