Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 29.01.2019 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  29.01.2019 год. /вторник/ от 15.00  ч. в стая №70 на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Писмо от Съюз на слепите в България относно предоставяне на финансови средства от бюджета за 2019 г. за регионалната им организация.

4. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/