Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 28.08.2023 г.

212

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно даване на съгласие Община Плевен да участва в подготовката и подаване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) като партньор.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

4. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/