Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 27.08.2019 г.

11

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  27.08.2019 год. /вторник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно допълнение на Решение №627/27.06.2013г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Заявление от Петър Лаков относно финансово подпомагане.
  2. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми /15 бр./.

            5. Разни.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/