Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 27.07.2020 г.

50

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  27.07.2020 год. /понеделник/ от 16.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно актуализиране на списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера, находящи се в селата на територията на община Плевен и гр. Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване общински имоти и сключване на договори за ползване на помещения, предназначени за Клуб на хората с увреждания и пенсионера /КХУП/, находящи се в прилежащите към община Плевен села и гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Писмо от „ДКЦ ІІ – Плевен“ ЕООД, гр.Плевен относно изменение на програмата за развитие на дружеството за 2020 г.

3. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 17.07.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/