Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.05.2020 г.

263

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  26.05.2020 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Писмо от Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите  относно съвместна дейност.
  2. Заявление от Софка Манолова от с.Пелишат относно отпускане на еднократна финансова помощ.
  3. Заявление от Таня Маринова от гр.Плевен относно финансово подпомагане.
  4. Молба от Стефанка Георгиева от гр.Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ.
  5. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/