Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 26.03.2019 г.

61

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  26.03.2019 год. /вторник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен” пред Фонд „Социална закрила”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Заявление от Димитър Симеонов от гр.Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното му състояние.

5. Писмо от омбудсмана на Република България относно жалба.

6. Молба от Бреза Иванова от гр.Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечението на дъщеря й.

7. Разни.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/