Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.10.2021 г.

162

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  25.10.2021 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно Предложение относно преобразуване на домашните социални патронажи (ДСП) в пет населени места на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Докладна записка от Катя Божикова – Председател на Общински съвет по наркотични вещества – Плевен относно отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен за второ и трето тримесечие на 2021 г.

4. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

5. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/