Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.07.2022 г.

40

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

на 25.07.2022 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно промяна в броя на потребителите на специализираната услуга „Асистентска подкрепа“ – Община Плевен, регламентирана като делегирана от държавата дейност.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

3. Разни.

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                   /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/