Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 24.08.2021 г.

66

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  24.08.2021 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Обобщен доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Плевен за интеграция на ромите (2018 – 2020 г.) и План за действие на Община Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Преписка за опрощаване на несъбираеми задължения към държавата.

3. Заявление от Ася Огнянова от с.Опанец относно отпускане на еднократна финансова помощ.

4. Заявление от Стефан Ботев от гр.Плевен относно отпускане на едонкратна финансова помощ.

3. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 18.08.2021 г.

4. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/