Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 24.01.2022 г.

102

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  24.01.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика”

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. Предложение относно приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен.

Внася: Група съветници „БСП за България“

2. Предложение от Кирил Кирилов – Кмет на с.Мечка относно предвиждане на средства в бюджета на Община Плевен за довършване на преустройството е промяна на предназначението на част от обект за Здравна служба.

3. Заявление от Бинка Милкова от гр.Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/