Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.07.2019 г.

53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

 

На  23.07.2019 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изпълнение на задължения по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“, чрез Запис на заповед.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            3. Уведомление от РЗИ – Плевен относно заличаване на „Дентален център 1 Плевен“ ЕООД от регистъра на болничните заведения.

            4. Разни.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/