Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.05.2022 г.

16

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

 

П О К А Н А

 

на 23.05.2022 год. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на Областна аптечна карта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Годишен доклад за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества – Плевен и ПИЦ – Плевен и отчет за дейността за първото тримесечие на 2022 г.

3. Заявление от Бинка Ангелова Милкова от гр.Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ.

4.  Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

5. Разни.

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                   /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/