Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.03.2021 г.

79

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  22.03.2021 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            2. Предложение относно изменение на Решение №121/16.03.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            3. Заявление от Таня Макавеева относно финансово подпомагане за лечението на дъщеря ѝ.

4. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 15.03.2021 г.

5. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/