Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 23.01.2023 г.

174

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  19.12.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. Предложение относно общинско сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо – глухи лица от общинската администрация“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно категоризиране на Детска кухня Плевен като Комплекс за детско хранене с капацитет 2 400 порции дневно.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Заявление от Тоня Макавеева относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечението на дъщеря й Александра Димитрова.

4. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

5. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/