Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.06.2021 г.

181

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  22.06.2021 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „патронажна грижа + в община Плевен“ пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Писмо от служители в детски ясли и Млечна кухня относно формиране на възнагражденията им.

3. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 15.06.2021 г.

4. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/