Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.06.2020 г.

112

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  22.06.2020 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

              1. Предложение относно разкриване на две щатни бройки за медицински специалист във втора яслена група в ДГ „Звънче“ гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

              2. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен“ пред Фонд „Социална закрила“.

             Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            3.  Заявление от Фатме Расимова от с.Мечка относно отпускане на еднократна финансова помощ.

            4. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 15.06.2020 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/