Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 22.02.2021 г.

70

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  22.02.2021 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център  II-Плевен" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение от Кирил Кирилов – Кмет на с.Мечка относно осигуряване на финансови средства от бюджета на Община Плевен за 2021 г. за проектиране на здравна служба в селото.

6. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 15.02.2021 г.

7. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/