Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 21.09.2018 г.

89

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  21.09.2018 год. /петък/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика”

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно допълнение на Решение №893/29.03.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

         Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.  Предложение относно създаване на Комплекс за социални услуги (КСУ) за деца и пълнолетни деца, преживели насилие.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно закриване на Клуб на хората с увреждания и пенсионера (КХУП) с адрес ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен.

          Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Писмо от д-р Нина Червенкова относно извършване на медицински прегледи от д-р Данаил Стойчев.

5. Разни.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/