Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 21.02.2022 г.

94

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  21.02.2022 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Писмо от Регионален център по трансфузионна хематология относно отпускане на финансови средства.

3. Заявление от Надежда Тенева от гр. Славяново, община Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ.

4. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

5. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/