Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 20.12.2021 г.

66

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  20.12.2021 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен  ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. Предложение относно промяна в Приложение №10А Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с Проект „Проектиране и основен ремонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла „Щастливо детство“, гр.Плевен“ за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Заявление от Катина Василева – Председател на УС, Сдружение БАЛИЗ – Плевен относно предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящо за дейността на организацията помещение.

4. Заявление от Стела Лазарова от гр.Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ.

5. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

6. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/