Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 20.09.2017 г.

111

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  20.09.2017 год. /сряда/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

   1. Утвърждаване протокол на Комисия за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД, гр.Плевен, определена с Решение №579 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен. 

        2. Молба от Галя Илиева от гр.Плевен относно отпускане на еднократна финансова помощ.

        3. Разни.                                                                                          

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/