Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 19.04.2022 г.

56

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

на 19.04.2022 год. /вторник/ от 17.00 ч. в стая 36 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Здравеопазване и социална политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно реформиране на второстепенен разпоредител с бюджет „Обединено счетоводство „Детски ясли“ към Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение на решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Заявление от Стела Лазарова относно отпускане на еднократна финансова помощ.

6. Разни.

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                   /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/