Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 17.02.2020 г.

413

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  17.02.2020 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Програма за управление за периода 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за четвъртата година от мандат 2015 – 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно отмяна на Решение №101 от 25.02.2016 г. и утвърждаване на нов състав на Общински съвет по наркотични вещества.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно увеличаване на капацитета на Домашния социален патронаж – с.Коиловци.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно избор на Комисия за одобряване на критерии и отпускане средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение, а също така и на деца – сираци, чиито родители са загинали при особени ситуации.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

  1. Писма от Сдружение с нестопанска цел „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“ във връзка с регистрацията на дружеството и размера на встъпителния и годишния членски внос.
  2. Предложение за съвместна работа на Фондация „Искам бебе“ и Община Плевен през 2020 г. и създаване на устойчива програма за подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми от общината.
  3. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно – информационен център - Плевен за 2019 г.
  4. Отговор от Кмета на Община Плевен във връзка с постъпили искания за ремонт на сгради в населените места от общината.
  5. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Д-Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ/