Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 14.12.2020 г.

229

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  14.12.2020 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.1 и ал.3 от Закона за социалните услуги.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

  1. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 10.12.2020 г.
  2. Разни.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ БЪРЗАШКА/