Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 28.05.2019 г.

51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  28.05.2019 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 г.

            2. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми /14 бр./.

            3. Разни.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/