Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 26.02.2019 г.

53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  26.02.2019 год. /вторник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно  кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за Община Плевен” пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за 2019 г.

3. Заявление от Йордан Георгиев от с.Буковлък относно отпускане на финансова помощ.

4. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми /19 бр./.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/