Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен на 22.04.2019 г.

46

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  22.04.2019 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика”

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Сигнал от Христо Маринов относно продажба на открито на животински продукти.

            2 Заявление от Алексей Попов относно отпускане на еднократна финансова помощ.

            3. Заявление от Снежана Кежева относно отпускане на еднократна финансова помощ.

            4. Заявление от Евас Елезов относно отпускане на еднократна финансова помощ.

            5. Предложение от гражданско сдружение за отбелязване на знаково събитие.

            6. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми /19 бр./.

            7. Разни.

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/