Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика" на 25.06.2019 г.

67

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  25.06.2019 год. /вторник/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен

ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” и Комисията за разпределение на средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Писмо от РЗИ – Плевен относно настъпила промяна в обстоятелствата по регистрация на „Дентален център І – Плевен“ ЕООД.

            2. Разглеждане на преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми /7 бр./.

3. Разни.

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПРОФ.Д-Р НАЧКО ТОЦЕВ/