Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията"

155

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

На  20.09.2018 год. /четвъртък/ от 16.30 ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно изменение на Решение №1062/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

            Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

    2. Предложение относно одобряване на Допълнително споразумение към Договор от 04.09.2014 г. за дългосрочен банков кредит в размер на 1 200 000 лв.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

       3. Предложение относно изграждане или монтиране на изкуствена неравност върху платното за движение, с цел ограничение на скоростта на движение по улица „Лозенка”, гр. Плевен в съответствие с Наредба №РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.

Внася: Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна”

            4. Предложение от Никола Попов относно отпускане на средства за издаване на книга.

           5.  Писмо от д-р Нина Червенкова относно извършване на медицински прегледи от д-р Данаил Стойчев.

6. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/