Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 26.08.2019 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  26.08.2019 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Йордан Грижов – Общински съветник от ПП „ГЕРБ“

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 на Общински съвет – Плевен за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на проект на Споразумение за общинско сътрудничество по изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, одобрен с Решение №1411/25.07.2019 г. на Общински съвет – Плевен и одобряване на нов проект на Споразумение.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Становище от отдел „ПНО“ относно докладна записка от Лидия Железарова – Изпълнителен директор на „ТИБОР“ ЕАД.

6. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/