Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.07.2019 г.

78

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  22.07.2019 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно отмяна на Наредба №10 на Общински съвет – Плевен  и приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.655.185. и 56722.655.52, попадащи в УПИ І, кв.700в, по плана на град Плевен и сключване на предварителен договор, на основание  чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в Парк „Кайлъка“, актуван с АОС №37553/11.06.2012 г.

5. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.„Димитър Константинов“ №23, актуван С АОС №39762/25.11.2013г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разделяне и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 06999.403.31 и 06999.138.8 покадастралнатакарта и кадастрални регистри на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Писмо от НЧ „Съгласие 1869“ Плевен относно отпускане на средства за ансамбъл „Мизия“.

8. Писмо от РЗИ – Плевен относно заличаване на „Дентален център 1 Плевен“ ЕООД от регистъра на болничните заведения.

9. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/